Sunday, January 15, 2012

احمد شاملوزنان خدایانی زیبا و زیرک اند
در بهشت هر زنی‌ جهنمی هست
که روحت را به آتش میکشد
با اینحال اگر قرار است عمرت دو روز باشد
بگذار در دستان هوس آلود زنی‌ باشد
که زندگی‌ را همانطور که هست عرضه می‌کند
عشق و ناکامی باهم
این یعنی‌ تمام زندگی

No comments:

Post a Comment