Saturday, January 7, 2012

این روزها کامم تلخ است
یک جرعه از مهربانیهایت را در این روزهای تلخ برایم بیاور

این روزها کامم تلخ است

خیلی تلخ

No comments:

Post a Comment