Sunday, January 15, 2012

چه خنده دار کهچه خنده دار که
ناز را میکشیم
 آه را میکشیم
انتظار را میکشیم
فریاد را می کشیم
درد را میکشم
ولی بعد از این همه سال
آنقدر نقاش خوبی نشده ایم که بتوانیم
دست بکشیم

No comments:

Post a Comment