Monday, January 16, 2012

بغضخندیدن خوب است
قهقهه عالی است
گریستن ادم را ارام میكند
اما
لعنت بر بغض

No comments:

Post a Comment