Thursday, January 26, 2012

امروز یا فردا تنگه هرمز بسته میشودبعد از تصمیم قطعی اتحادیه اروپا مبنی بر تحریم نفت ایران
 یک ناوبر جنگی بزرگ مطابق تصویر زیر 
عازم خلیج فارس شد و امروز یا فردا
 تنگه هرمز بسته میشود

تصویر زیر دقایقی پس از حرکت ناوبر
 جنگی ایران گرفته شده است

 !!!!این عکس واقعی است و فتوشاپ نیست

No comments:

Post a Comment