Sunday, January 8, 2012

بعضى آدما تو زندگيتبعضى آدما تو زندگيت هستن
كه وقتى از دستشون ميدى
تازه ميفهمى كه چقدر بدبخت بودى
كه زودتر از اينا از زندگیت بیرون نرفتن

No comments:

Post a Comment