Thursday, January 26, 2012

اگر روزیاگر روزی دشمن پيدا كردی بدان در رسيدن به هدف موفق بودی
اگر روزی تهديدت كردنند بدان در برابرت ناتوانند
اگر روزی خيانت ديدی بدان قیمتت بالاست
اگر روزی تركت كردند بدان با تو بودن لياقت می خواهد

No comments:

Post a Comment