Monday, January 9, 2012

روزگارآنچه از روزگار بدست می آید
 ، با خنده نمی ماند
 و آنچه از دست برود
 با گریه جبران نمی شود
 خورشید فردا طلوع خواهد کرد
حتی اگر ما نباشیم

No comments:

Post a Comment