Tuesday, January 17, 2012

با این چهار دسته از افراد کمتر معاشرت کنیدآنهائی که از زندگی بیزارند وبا همۀ دنیا سر جنگ دارند
آنهائی که مدامـ پشت سر دیگرانـ غیبت می کنند
آنهائی که شکست و سر خوردگی های گذشته
 شما را به شما یاد آوری می کنند
آنهائی که می خواهند شما را کنترل کنند

No comments:

Post a Comment