Monday, January 9, 2012

خنجـــــــــــربا عرض پوزش
 بدینوسیله به اطلاع دوستان میرساند
: ظرفیت " پشــــت " تکمیل گردیده ست
، از اینرو چنانچه تصمیم به
 زدن "خنجـــــــــــر" داشتند خواهشمندست
 از روبرو اقدام نمایند

با تشکر روابط عمومی دل صاب مرده

No comments:

Post a Comment