Friday, January 13, 2012

آرزوآرزوی خورشید کافی برای تو می‌کنم که
افکارت را روشن نگاه دارد بدون توجه به
 اینکه روز چقدر تیره است

 آرزوی باران کافی برای تو می‌کنم که
 زیبایی بیشتری به روز آفتابیت بدهد

آرزوی شادی کافی برای تو می‌کنم که
 روحت را زنده و ابدی نگاه دارد

 آرزوی رنج کافی برای تو می‌کنم که
 کوچکترین خوشی‌ها به بزرگترینها تبدیل شوند

آرزوی بدست آوردن کافی برای تو می‌کنم که
با هرچه می‌خواهی راضی باشی

آرزوی از دست دادن کافی برای تو می‌کنم تا
بخاطر هر آنچه داری شکرگزار باشی

آرزوی سلام‌های کافی برای تو می‌کنم که
 بتوانی خداحافظی آخرین راحتری داشته باشی

No comments:

Post a Comment