Monday, January 9, 2012

هیچوقت
هیچوقت کسی رو که در حاشیه زندگیش هستی
 اولویت زندگی قرار نده

No comments:

Post a Comment