Monday, January 9, 2012

بعضی هابعضی ها وقتی کاری داشته باشند دوستت هستند
بعضی ها وقتی گیر می کنند دوستت هستند
بعضی ها نیستند و وقتی هم هستند بهتر است نباشند
بعضی ها نیستند و ادای بودن در می آورند
بعضی ها در عین بودن هرگز نیستند
بعضی های دیگر هم به طور کلی هستند ولی آدم نیستند
آنهای دیگری هم که آدم هستند نیستند

No comments:

Post a Comment